Algemene voorwaarden per 1 mei 2016

1 Inschrijving

Je inschrijving is strikt persoonlijk en je handtekening betekent een akkoordverklaring met de algemene leveringsvoorwaarden. Inschrijvingen per e-mail en via internet betekenen ook een akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden. Elke deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten ook als het gaat om een bedrijfsinschrijving. Na inschrijving geldt de bedenktijd van 14  dagen, binnen deze termijn kun je kosteloos de inschrijving annuleren. Dit kan per email of per post.

2 Bevestiging van inschrijving

Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging van inschrijving.

3 Annulering en samenvoeging door  en Horeca Academie

De Horeca  Academie  behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft trainingen samen te voegen, te verschuiven of geen doorgang te laten hebben. De Horeca  Academie  is gerechtigd om, indien daar aanleiding toe is, zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren.

4 Trainingsgeld

De deelnemer verbindt zich, hoofdelijk, bij inschrijving tot betaling van het gehele trainingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingsdagen worden gevolgd. Alle door Horeca Academie gemaakte kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de deelnemer. Horeca Academie is gerechtigd om tussentijds het tarief van trainingen, opleidingen, abonnementen en lopende abonnementen te verhogen.

5 Verzuim

Afwezigheid van een deelnemer tijdens de training ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Afwezigheid van de deelnemer geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld. Trainers/docenten zijn bevoegd om deelnemers die meer dan 50% afwezig zijn de toegang tot de training te ontzeggen. Ontzegging van de toegang geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld.

6 Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt de eerste trainingsdag het trainingsmateriaal. In de loop van een training kunnen hier aanvullingen op uitgereikt worden. Al het in de training verstrekte materiaal is en blijft eigendom van Horeca Academie. Het is de deelnemer niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de auteurswet van 1912.

7 Werking van de algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment dat de deelnemer zich inschrijft voor een training. De algemene leveringsvoorwaarden eindigen na gehele betaling van het trainingsgeld en beëindiging van het trainingstraject.

8 Voortijdige beëindiging/opzegging door de deelnemer

Een opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij opzegging tot drie weken voor de startdatum van de training/ opleiding zijn administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging binnen drie weken voor aanvang van de training/opleiding  is het hele bedrag verschuldigd.

9 Verschuiving

Indien een deelnemer niet kan deelnemen aan een trainingsdag is het (als roosters het toelaten) mogelijk de trainingsdag te verschuiven naar een andere datum en locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.

10 Aansprakelijkheid

De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Bij het uitvoeren van opdrachten dient hij alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die binnen een normale bedrijfsvoering gelden. Horeca Academie draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij verwonding of enig letsel opgelopen tijdens een training.

11 Ontzegging tot de cursus

Indien een deelnemer zich niet houdt aan de veiligheidsaanwijzingen van de trainer(s) dan kan de deelnemer de toegang tot de training ontzegd worden.

12 Overige bepalingen

Indien de algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien in situaties zal naar alle billijkheid gehandeld worden zowel door de deelnemer als door de Horeca Academie.

13 Examens

Indien aan een training een examen verbonden is verklaart de deelnemer kennis te hebben van de examenonderdelen en de voorwaarden van het examenbureau. Indien een portfolio onderdeel is van een examen is de deelnemer verantwoordelijk voor het correct en volledig inleveren van dit portfolio. Het examenbureau is eindbeoordelaar en er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitspraken van de trainer(s). Zolang de trainingskosten en/of examenkosten niet zijn voldaan, ontvangt de deelnemer geen uitslag van het examen.

14 Klachten

De klachtenregeling staat beschreven in de  Onderwijs- en Examen Regeling. De zogenaamde OER. Deze OER krijg je overhandigt wanneer je start met de CREBO-opleiding. Klachten betreffende overige opleidingen en cursussen dien je schriftelijk in te dienen ter attentie van de directie, welke de klacht zal afhandelen. Indien de klacht volgens jou niet naar wens is afgehandeld, kun je je wenden tot de rechtbank te Den Haag.

 

 

ENGLISH VERSION

General terms and conditions as of May 1, 2016

 

1 Registration

Your registration is strictly personal and your signature signifies an agreement with the general delivery conditions. Registrations by e-mail and via the internet also signify an agreement with the general terms and conditions of delivery. Each participant is jointly and severally liable for all costs, even if it concerns a company registration. After registration, the 14 days starts, within this period you can cancel the registration free of charge. This can be done by email or by post.

2 Confirmation of registration

Each participant will receive a confirmation of registration after registration.

3 Cancellation and merger by and Horeca Academie

The Horeca Academie reserves the right, if the number of registrations gives cause to do so, to combine training sessions, to shift them or not to allow them to take place. The Horeca Academie is entitled to refuse a participant if there is reason to do so.

4 Training money

The participant undertakes, jointly and severally, upon registration to pay the entire training fee, regardless of whether or not the training days are followed, in whole or in part. All costs incurred by the Horeca Academie for collecting overdue payments are for the account of the participant. Horeca Academie is entitled to increase the rate of training courses, courses, subscriptions and current subscriptions in the interim.

5 Absence

Absence of a participant during the training does not release the participant from the obligation to pay. Absence of the participant never entitles you to a full or partial refund of the training fee. Trainers/teachers are authorized to deny participants who are more than 50% absent from the training. Denial of access never entitles you to a full or partial refund of the training fee.

6 Teaching materials

The participant will receive the training material on the first training day. In the course of a training, additions to this can be issued. All material provided in the training is and remains the property of Horeca Academie. The participant is not allowed to make the material public in any way.

7 Operation of the general delivery conditions

The general terms and conditions of delivery come into effect the moment the participant registers for a training. The general delivery conditions end after full payment of the training fee and termination of the training course.

8 Early termination/cancellation by the participant

A cancellation must be made in writing. In case of cancellation up to three weeks before the start date of the training/course, administration costs are due. In case of cancellation within three weeks before the start of the training/course, the full amount is due.

9 Shift

If a participant cannot participate in a training day, it is possible (if schedules permit) to move the training day to another date and location. The costs for this are for the account of the participant.

10 Liability

The participant is at all times responsible for his own conduct. When carrying out assignments, he/she must observe all precautions that apply within normal business operations. Horeca Academie does not bear any responsibility in the event of injury or any injury incurred during a training.

11 Withdrawal from the course

If a participant does not comply with the safety instructions of the trainer(s), the participant can be denied access to the training.

12 Other provisions

If the general delivery conditions do not provide for situations, both the participant and the Horeca Academie will act in all fairness.

13 Exams

If an exam is linked to a training, the participant declares to have knowledge of the exam components and the conditions of the examination office. If a portfolio is part of an exam, the participant is responsible for the correct and complete submission of this portfolio. The examination office is the final assessor and no rights can be derived from statements made by the trainer(s). As long as the training costs and/or exam costs have not been paid, the participant will not receive the result of the exam.

14 Complaints

The complaints procedure is described in the Education and Exam Regulations. The so-called EER. You will receive this EER when you start the CREBO training. Complaints regarding other courses and courses must be submitted in writing for the attention of the management, which will handle the complaint. If, in your opinion, the complaint has not been resolved to your satisfaction, you can turn to the court in The Hague.

 

 

 

 

Zie ook onze : Klachtenregeling.