English please

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HORECA ACADEMIE

Artikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Horeca Academie: de navolgende onder de Horeca Academie groep vallende bedrijven. Horeca Academie en Leermeester.nu
b. Opdrachtgever: degene die met de Horeca Academie onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan de Horeca Academie een opdracht heeft verstrekt.
c. Opdracht: de opdracht van opdrachtgever aan de Horeca Academie tot het verrichten van diensten en/of het leveren van producten.
d. Product/Dienst: bijvoorbeeld een door de Horeca Academie verzorgde product of dienst zoals: cursus, training, her- en/of bijscholing, studie- of themadag, seminar, workshop, leermiddelen, examens, coaching traject, erkenning eerder verworven competenties (EVC), licenties, congres.
e. Deelnemer: degene die gebruik maakt van een product of dienst.
f. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een door de Horeca Academie aangeboden dienst.
g. Leermiddelen: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1
Op alle offertes en aanbiedingen van de Horeca Academie en op alle door de Horeca Academie gesloten overeenkomsten is de meest recente versie van de onderhavige voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (hierna: de “algemene voorwaarden”) van toepassing voor zover daarvan niet schriftelijk tussen partijen is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3 Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens de Horeca Academie deze Algemene Voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart de Horeca Academie voor alle claims van een deelnemer in het geval de Horeca Academie jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van deze verplichting.

Artikel 3. Overeenkomsten 3.1
Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten zoals de duur, de omvang en technische uitvoering van de Leermiddelen of andere werken geschieden naar beste weten van de Horeca Academie, doch kunnen afwijken.
3.2 Fouten van geringe aard in de Leermiddelen of andere door de Horeca Academie vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van de Leermiddelen en/of de dienst / het product, dan wel weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.
3.3 De Horeca Academie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatie- en/of tijdstipwijzigingen door te voeren of een docent te vervangen. Deelnemers worden voorafgaand aan een te leveren dienst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de Horeca Academie.

Artikel 4. Prijzen 4.1

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Elke wijziging van het btw-tarief komt voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 De in offertes en overeenkomsten genoemde prijzen van derden zijn slechts bindend voor de Horeca Academie indien en voor zover ter zake met deze derden bindende afspraken worden gemaakt.
4.3 Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolgen hebben. De wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
4.4 De Horeca Academie behoudt zich het recht voor de overeengekomen en/of in de offerte genoemde prijzen aan te passen. De Horeca Academie verplicht zich de opdrachtgever van voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.

Artikel 5. Levering, levertijd
5.1 Alle door de Horeca Academie genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De Horeca Academie is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum aan de Horeca Academie te worden voldaan door storting of overschrijving op een door de Horeca Academie aangegeven rekening. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om facturen op te schorten of te verrekenen met andere facturen.
6.2 Betalingsverzuim
Indien betalingen niet plaatsvinden binnen de gestelde termijn, krijgt de opdrachtgever een aanvullende termijn van 14 dagen om de vordering alsnog te voldoen. Bij niet- of niet-tijdige nakoming is de opdrachtgever in verzuim zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling nodig is. Wettelijke (handels)rente is verschuldigd, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke incassokosten hanteert Horeca Academie de wettelijke staffel van de Wet Incasso Kosten, geldend op de factuurdatum.
6.3 Zekerheid voor betaling
Horeca Academie heeft het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid van de opdrachtgever voor de betaling te verlangen.
6.4 Controle van facturen door Horeca Academie
Facturen van door Horeca Academie, namens opdrachtgever, ingeschakelde derden worden door Horeca Academie gecontroleerd. Na goedkeuring van deze facturen dienen ze binnen de gestelde termijn door de opdrachtgever te worden betaald. Als Horeca Academie deze facturen al voor de opdrachtgever heeft betaald, zijn de betreffende kosten verschuldigd aan Horeca Academie, en de opdrachtgever zal deze op eerste verzoek van Horeca Academie voldoen.


Artikel 7: Deelnemers, cursus, leermiddelen

7.1 Toelatingsnormen
Horeca Academie hanteert toelatingsnormen voor sommige diensten. In samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van de deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zoveel mogelijk de door Horeca Academie verstrekte toelatingsnormen volgt.
7.2 Uitsluiting van deelnemers
Horeca Academie heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de aangeboden diensten verhinderen, uit te sluiten van verdere deelneming aan de betreffende dienst. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.
7.3 Herhaalaanbieding van diensten
Horeca Academie is niet verplicht om diensten opnieuw aan te bieden ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.
7.4 Duplicaten van leermiddelen
Horeca Academie is niet verplicht om duplicaten van leermiddelen ter beschikking te stellen.
7.5 Veiligheidsinformatie bij werkzaamheden op locatie
Indien werknemers van Horeca Academie werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever verrichten, dient de opdrachtgever Horeca Academie vooraf schriftelijk te informeren over mogelijke gevaren. Daarnaast moet Horeca Academie voldoende op de hoogte worden gesteld van de maatregelen die de opdrachtgever heeft genomen ter vermindering van deze gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Auteursrecht en intellectueel eigendom
Het auteursrecht en elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Horeca Academie vervaardigde leermiddelen of ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of cursus, berust bij Horeca Academie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Gebruik van leermiddelen
De door Horeca Academie vervaardigde en/of ter beschikking gestelde leermiddelen of ander werk zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de opdrachtgever en deelnemer. Het wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken, of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Horeca Academie is niet toegestaan.
8.3 Verbod op ontwikkelen vergelijkbare dienst
Opdrachtgever mag op basis van de door Horeca Academie verzorgde diensten en gebruikte leermiddelen niet zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke dienst ontwikkelen of geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horeca Academie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Schade aan eigendommen
Aansprakelijkheid van Horeca Academie voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer of opdrachtgever is uitgesloten.
9.2 Zorgvuldigheid van leermiddelen
Alle door Horeca Academie ontwikkelde en/of samengestelde leermiddelen of ander werk zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Horeca Academie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op deze materialen en werken.
9.3 Aansprakelijkheid bij diensten onder naam opdrachtgever
Indien de dienst wordt aangeboden onder naam en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, aanvaardt Horeca Academie geen aansprakelijkheid voor schade die bij deelnemers, docenten, sprekers en andere derden ontstaat als gevolg van de dienst, een ander evenement en/of de organisatie daarvan. De opdrachtgever vrijwaart Horeca Academie tegen dergelijke aanspraken.
9.4 Gebruik van ter beschikking gestelde gegevens
Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer aan Horeca Academie ter beschikking gestelde gegevens kunnen door Horeca Academie vrijelijk worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.5 De Horeca Academie garandeert nimmer dat een bepaalde dienst voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor een fiscale regeling. De Horeca Academie is in geen geval aansprakelijk voor het niet-toekennen aan opdrachtgever of een deelnemer van fiscale voordelen die onder bepaalde voorwaarden kunnen voortvloeien uit bepaalde cursussen.

9.6 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Horeca Academie of haar leidinggevenden is de aansprakelijkheid van de Horeca Academie voor aan de Horeca Academie toerekenbare schade in alle gevallen beperkt tot het totaalbedrag van de uit hoofde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, aan de Horeca Academie toekomende bedragen. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval winstderving, gevolgschade en gemiste besparingen wordt begrepen, is uitgesloten.

Artikel 10. Annulering
10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een dienst, zulks ter vrije beoordeling van de Horeca Academie, heeft de Horeca Academie te allen tijde het recht de dienst te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Annulering van een deelname aan een dienst door een deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: annulering kan kosteloos plaatsvinden tot vier weken voor aanvang van de dienst. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang is er een bedrag van 50% van het gehele factuurbedrag verschuldigd. Indien minder dan twee weken voor aanvang is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
10.3 Opdrachtgever is tot uiterlijk één maand voor datum van (aanvang van) de dienst bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval opdrachtgever aan de Horeca Academie de kosten is verschuldigd van de reeds door de Horeca Academie aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient opdrachtgever alle kosten van door de Horeca Academie ten behoeve van het evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan de Horeca Academie, indien de Horeca Academie deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is opdrachtgever aan de Horeca Academie een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van de Horeca Academie in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.
10.4 Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever korter dan één maand voor (aanvang van) de dienst is opdrachtgever het volledige overeengekomen totaalbedrag verschuldigd, zulks onverminderd het recht van de Horeca Academie om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de Horeca Academie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk, ziekte of verhindering van andere aard van een uitvoerder en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door de Horeca Academie naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.
11.3 Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door de Horeca Academie in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door de Horeca Academie reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 De Horeca Academie kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
b. Opdrachtgever zijn activiteit staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest, of zijn bedrijf overdraagt of fuseert;
c. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door de Horeca Academie bij brief of e-mail hiertoe gemaand te zijn, heeft hersteld.
12.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan de Horeca Academie bij wanprestatie van opdrachtgever rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Non-concurrentie
13.1 Het is opdrachtgever verboden om, zonder schriftelijke instemming van de Horeca Academie, binnen 12 maanden na beëindiging van enige opdracht medewerkers van de Horeca Academie (ongeacht hun functie en/of specialisatie) te benaderen om soortgelijke werkzaamheden voor opdrachtgever te gaan verrichten, en/of enigerlei vorm van (bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt) een (vorm of afgeleide daarvan) arbeidsovereenkomst aan te bieden hetzij voor bepaalde hetzij voor onbepaalde tijd. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op eventueel door de Horeca Academie ingeschakelde derden welke namens de Horeca Academie de opgedragen activiteiten verrichten.
13.2 Bij overtreding van het beding sub 1 verbeurt opdrachtgever zonder enigerlei vorm van ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- alsmede een boete van EUR 1.250,- voor elke dag dat deze overtreding voort duurt, zulks met een maximum van EUR 250.000,-.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Den Haag.
14.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.