Klachtenregeling HORECA ACADEMIE B.V. inzake alle cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten zoals deze door de Horeca Academie worden uitgevoerd.

Overwegende

Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is, dat deze zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van een cursus, training, opleiding of traject kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/adviseur van betreffende geregistreerde opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 Begrippen
Deelnemer
Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject welke uitgevoerd is of wordt door HORECA ACADEMIE B.V.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie van HORECA ACADEMIE B.V. inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten.

Directeur
De directeur van HORECA ACADEMIE B.V.

Cursus, training, opleiding of traject
De cursus, training, opleiding of traject (hierna in dit document alle aangeduid met het begrip cursus) dat door HORECA ACADEMIE B.V. wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/trainer/opleider/adviseur
De persoon (hierna in dit document worden alle docenten/trainers/opleiders/adviseurs aangeduid met de term trainer) die in opdracht van HORECA ACADEMIE B.V. of het registreerde opleidingsinstituut de cursus uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus indienen bij de Klachtencommissie.
2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie
1. De Klachtencommissie bestaat uit de directie van HORECA ACADEMIE B.V., Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie
1. De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

Artikel 5 Klachtprocedure
1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij HORECA ACADEMIE B.V. is ontvangen.
2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.
3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de trainer van de betreffende de cursus verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager.
5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer in elkaars aanwezigheid.