10 juni 2020 | Nieuws

English

Na alle tegenslagen voor de horeca, is het tijd voor positieve berichten voor deze branche. De Horeca Academie opent in september haar deuren voor Amsterdamse Nederlandstalige én Engelstalige koksstudenten. De locatie van de opleidingen is in de vestiging van de Kookfabriek in Amsterdam. De praktijkgerichte mbo school start daar met de opleidingen BBL Basiskok mbo niveau 2 en de Engelstalige opleiding Professional Chef level 2.
In januari 2019 werd de Horeca Academie al door SVH benoemd als ambassadeur opleider van de Engelstalige koksopleiding. De Horeca Academie is in maart 2019 met de opleiding Professional Chef gestart in Den Haag en dit is een groot succes. De vakschool voor horeca is de eerste in Nederland die een Engelstalige koksopleiding aanbiedt.
De vraag naar vakbekwame koks vanuit de horecabranche en de vraag naar een koksopleiding in het Engels vanuit veel niet- Nederlandssprekende mensen, heeft ervoor gezorgd dat de Horeca Academie de keuze heeft gemaakt om een niet bekostigd volledig Engelstalig traject te starten.

‘De vraag vanuit de horecabranche is voor ons de leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en trainingen. Als opleider is het belangrijk om niet achter de feiten aan te lopen. De horecabranche bepaalt wat er daadwerkelijk nodig is. Het is gewoon te gek voor woorden om te zien hoe veel horecabedrijven op zoek zijn naar vakbekwame medewerkers en hoe veel niet-Nederlandstalige potentiele studenten aan de zijlijn staan te springen om opgeleid te worden als kok.’ Zegt de directeur van de Horeca Academie Antoine Defesche.

Inmiddels zijn er al twee groepen Engelstalige studenten gestart met hun koksopleiding Professional Chef level 2 aan de Horeca Academie in Den Haag. Zeven van hen behaalden deze maand hun diploma en werken als professionele kok in de branche. De studenten gaan één dag in de week naar school en werken daarnaast als leerlingkok in een leerbedrijf. Voor veel horecabedrijven in Amsterdam is deze opleiding een uitkomst. Deze bedrijven kunnen hun niet-Nederlandssprekende assistent koks of afwassers een opleiding bieden om zich verder te ontwikkelen. Ook zijn er studenten die nog niet uit het werkveld komen en zich straks op de arbeidsmarkt kunnen profileren als vakbekwame kok.

De Horeca Academie biedt praktijkgerichte kleinschalige opleidingen voor alle leeftijden en voor alle verschillende opleidingsniveaus. De Horeca Academie specialiseert zich in opleidingen die horeca gerelateerd zijn en past daarop het onderwijs aan.

Press release: Horeca Academy will also open its doors in September 2020 for English-speaking chefs in Amsterdam.

The Hague, June 10, 2020

After all the setbacks for the hospitality industry, it is time for positive messages for this industry. The Horeca Academy will open its doors in September for Dutch and English-speaking chefs from Amsterdam. The location of the courses is at the location of the Kookfabriek in Amsterdam. The practical MBO school starts there with the BBL Basic level MBO level 2 courses and the English-language Professional Chef level 2 course.

In January 2019, the Horeca Academy was already appointed by SVH as ambassador teacher of the English-language chef training. The Horeca Academy started the Professional Chef course in The Hague in March 2019 and this is a great success. The vocational school for the catering industry is the first in the Netherlands to offer an English-language chef training.
The demand for skilled chefs from the catering industry and the demand for a chef’s training in English from many non-Dutch speaking people has ensured that the Horeca Academy has made the choice to start a non-funded, fully English-language program.

“For us, the demand from the catering industry is the guideline for the development of new education and training. As a trainer it is important not to get behind the facts. The catering industry determines what is actually needed. It is just crazy to see how many catering companies are looking for skilled employees and how many non-Dutch speaking potential students are on the sidelines to be trained as cooks. ”Says the director of the Horeca Academy Antoine Defesche.

Two groups of English-speaking students have already started their Professional Chef level 2 chef’s training at the Horeca Academy in The Hague. Seven of them graduated this month and work as a professional chef in the industry. The students go to school one day a week and also work as an apprentice chef in a training company. This training is a solution for many catering companies in Amsterdam. These companies can offer their non-Dutch speaking assistant cooks or dishwashers training to develop further. There are also students who have not yet left the field and who will soon be able to present themselves as skilled cooks on the labor market.

The Horeca Academy offers practice-oriented small-scale training for all ages and for all different levels of education. The Horeca Academy specializes in training related to catering and adapts the education accordingly.