9 februari 2023 | Nieuws

English below

Wij zijn afgelopen maand gestart met het vernieuwde lesprogramma van onze Engelstalige Koksopleiding, Professional Chef level 3.
Het programma opent de deuren van de restaurantkeuken om ideeën en onderwerpen op te nemen die ons allemaal beïnvloeden – vragen over klimaatverandering,
voedseltransitie en duurzaamheid worden in overeenstemming gebracht met meer traditionele culinaire praktijken.

Deze dinsdag namen de studenten deel aan een workshop georganiseerd in Blue City in Rottterdam over gft — Wat gebeurt er met gft, en wat is het doel?
Hoe kan de voedingsindustrie bijdragen aan een schoner milieu? Wat zijn de uitdagingen voor restaurants en GFT-raffinaderijen?
Wat voor materialen worden er momenteel opnieuw uitgevonden met wat er in de groene bak wordt gegooid?
Deze en nog veel meer Horeca gerelateerde onderwerpen kwamen aan bod – de studenten werden geïnspireerd en brainstormden over mogelijke oplossingen voor hun eigen werkplek. Ze liepen ook samen met hun docent Terri Salminen over de openluchtmarkt en keken verwonderd naar de verscheidenheid aan ingrediënten die er te vinden waren – onderweg appels proeven, en kastanjes en dronken onderweg koffie.

Een belangrijke rode draad in ons vernieuwde lesprogramma is ‘de chef van de toekomst’. Hoe kan je als chefkok meewerken aan een betere toekomst?
Hoe gebruik je jouw kennis en jouw vakmanschap hiervoor? Als chefkok zet je trends in de voedselindustrie. Je hebt een pionierspositie, dus hoe kun je deze positie en jouw kennis het beste gebruiken? Het komende jaar zullen we meer verslag doen van dit vernieuwde lesprogramma.

Last month we started the renewed teaching program of our English Chefs Training, Professional Chef level 3.

The program opens the doors of the restaurant kitchen to include ideas and subjects that influence us all — questions about climate change, food transition and sustainability are taken in stride with more traditional culinary practices. This Tuesday the students participated in a workshop organized at Blue City in Rottterdam on organic waste — What hapoens with organic waste, abd what is its purpose? How can the food industry contribute to a cleaner environment? What are the challenges for restaurants and organic waste refineries? What kind of materials are currently being reinvented with what is thrown in the green bin? These and many more Horeca related subjects were presented – the students were inspired and brainstormed some possible solutions at their workplace. They also walked around the Tuesday outdoor market together with their teacher Terri Salminen and looked in wonder at the variety of ingredients to be found – tasting apples, and chestnuts and coffee along the way.

An important thread in our renewed teaching program is ’the chef of the future’. As a chef, how can you contribute to a better future?
How do you use your knowledge and your craftsmanship for this? As a chef you set trends in the food industry. You have a pioneering position, so how can you best use this position and your knowledge? We will report more on this renewed curriculum in the coming year.