Subsidieregeling

De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Met de Subsidieregeling praktijkleren van RVO stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

 

Doel

De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt. Wanneer je een leerling in dienst hebt die een opleiding volgt bij de Horeca Academie, dan kom je ook in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag dien je na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar in. Via deze link. Voor de aanvraag gebruik je gegevens die al in je bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst. Voor leerlingen bij de Horeca Academie wordt deze overeenkomt opgesteld bij de start van de opleiding. Deze overeenkomst worden door de leerling, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling ondertekend. Nadat deze door de drie partijen is ondertekend, kan deze overeenkomst worden ingediend voor de aanvraag.

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

Categorie Bedrag
vmbo € 1,4 miljoen
mbo € 188,9 miljoen
hbo € 8 miljoen
promovendi/toio’s € 6,7 miljoen

Verdeling subsidiebedrag

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.